Statut Fundacji

Statut Fundacji „Bliżej szczęścia”
Tekst jednolity z dnia 11 grudnia 2015 roku

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Bliżej szczęścia” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszę oraz Annę Gorzawską zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Renatę Kuczerę-Nowak w kancelarii notarialnej w Tychach przy ulicy Barona 30 w dniu 6 grudnia 2012 roku, Repertorium A numer: 5963/2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tychy, ul. Towarowa 23.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji może tworzyć jednostki organizacyjne oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Jednostki organizacyjne i przedstawicielstwa, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być likwidowane przez Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 6

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
2. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z;
b) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z;
c) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet – PKD 47.91.Z;
d) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.89.Z;
e) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;
f) produkcji gier i zabawek – PKD 32.40.Z;
g) pozostałej działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych – PKD 93.29.Z;
h) działalności agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
i) pozostałej działalności związanej ze sportem – PKD 93.19.Z;
j) przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z;
k) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z;
l) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest pomoc osobom ubogim i chorym oraz wspieranie osób
wyjątkowo uzdolnionych i utalentowanych ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
– zapewnienie podstawowych środków do życia osobom ubogim,
– pomoc w edukacji dzieciom z rodzin ubogich,
– wsparcie dzieci w domach dziecka znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej oraz finansowej, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych czy
zimowych,
– pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
– pomoc w zakupie lekarstw, sprzętu medycznego, pozyskanie środków finansowych na zabiegi medyczne osobom chorym,
– wsparcie schronisk dla zwierząt i ośrodków rehabilitacyjnych, w których jedną z form terapii jest animaloterapia,
– pobudzanie aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integrację
jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,
– promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania,
– inicjowanie, organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych (kolonie, obozy sportowe, mecze itp.),
– inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym,
– edukację w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego,
– finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
– prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
– fundowanie stypendiów i nagród,
– pomoc w rehabilitacji, leczeniu dzieci i młodzieży, którzy na skutek
uprawiania sportu odnieśli kontuzję oraz wspierania ich w powrocie do
czynnego uprawiania sportu.

§ 8a

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w postaci:
a) pozostałej działalności społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowanej – PKD 88.99.Z w zakresie zapewnienia podstawowych
środków do życia osobom ubogim oraz pomocy osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej;
b) pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z w zakresie organizowania opieki dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
c) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej – PKD 86.90.E w zakresie świadczenia pomocy w zakupie
środków medycznych, a także pozyskiwanie środków medycznych na zabiegi
medyczne osobom chorym i wymagających rehabilitacji;
d) działalności wspomagającej edukację – PKD 85.60.Z w zakresie pomocy w
edukacji dzieciom z ubogich rodzin, a także organizowanie akcji
szkoleniowych i informacyjnych;
e) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowanych – PKD 85.59.Z w zakresie prowadzenia szkoleń dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwagi na stan zdrowia i
majątku.
2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w postaci:
a) działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD
93.13.Z w zakresie prowadzenia wsparcia dla schronisk i ośrodków
rehabilitacyjnych, wydarzeń sportowych a także promowanie i pobudzanie
aktywności fizycznej oraz uprawiania dyscyplin sportowych;
b) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej – PKD 86.90.E w zakresie prowadzenia profilaktyki i
promocji zdrowia.
3. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 9

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja,
dla osiągnięcia swych celów może współdziałać oraz wspierać inne
instytucje, organizacje i osoby, których działalność jest zbieżna z jej
celami. To współdziałanie oraz wspieranie może mieć charakter
organizacyjny, finansujący (częściowo lub całkowicie) albo pomocowy w
uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja może realizować cele statutowe, także poprzez członkostwo w
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 15.000,00 zł
(piętnaście tysięcy złotych), z czego 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych)
jest przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. prowadzenia działalności gospodarczej;
2. dotacji,
3. darowizn krajowych i zagranicznych,
4. spadków oraz zapisów krajowych i zagranicznych,
5. dochodów z imprez i zbiórek publicznych,
6. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych,
7. odsetek z lokat bankowych,
8. innych wpływów i dochodów.

§ 12

Majątek i dochody fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności fundacji.

§ 13

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Statut Fundacji zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w
walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego
prawa dewizowego.

Władze Fundacji

§ 16

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarząd Fundacji nie pobierają
wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, z wyjątkiem
zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 4 do 6 członków i jest wybierana w drodze jednogłośnej uchwały przez Fundatorów.
3. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 lat.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie rezygnacji, śmierci członka Rady Fundacji lub odwołania.
5. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa
w Radzie Fundacji może nastąpić w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Fundatorów.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu
Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z
Fundacją- członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji sprawowane jest honorowo.
9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
11. Rada Fundacji będąca kolegialnym organem kontroli stanowi organ
odrębny od Zarządu i tym samym nie podlega mu w zakresie wykonywanej
kontroli.

§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów w obecności 3/4 członków Rady Fundacji, w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 19

Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:
1. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
2. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
5. nadzór nad działalnością Fundacji,
6. podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych do decyzji Rady,
7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
8. zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji może składać się z nie więcej niż trzech osób.
3. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy w drodze jednogłośnej uchwały.
4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w razie rezygnacji, śmierci członka Zarządu Fundacji lub jego odwołania.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być
odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie.
7. Osoby pełniące funkcję członka Zarządu nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 22

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. opracowywanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego
sprawozdania z działalności Fundacji, a następnie przedkładanie ich do
rozpatrzenia przez Radę Fundacji,
5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji,
7. jednomyślne podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji. Przedłożenie przedmiotowych decyzji Radzie
Fundacji w celu zatwierdzenia.

§ 23

1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i
zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 24

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał-
zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
2. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji
samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

Zmiana statutu

§ 26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 27

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji,
przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej
skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których
została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 30

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Tychy, dnia 11 grudnia 2015 roku