RODO

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej  „RODO”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą fundację.

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach (43-100),  ul. Towarowa 23, NIP: 646 293 03 63, REGON: 243233629, KRS: 0000454216, e-mail: fundacja@blizejszczescia.pl (dalej zwana Fundacją).

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Fundacja powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: m.geilke@orleccy.pl, tel. 783 384 378 z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
Wsparcie przez Fundację:

W przypadku gdy zechcą Państwo skorzystać ze wsparcia Fundacji należy wypełnić wniosek. Dane z wniosku Fundacja przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO. Odpowiednio są to:

 • zgoda na przetwarzanie danych (WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje danej osobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.),
 • dane fundacji są niezbędne do umowy lub działań przed jej zawarciem,
 • dane Fundacja przetwarza w związku z prawnie uzasadnionym interesem Fundacji (WAŻNE! Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie).

Zakres danych potrzebnych Fundacji do rozpatrzenia wniosku jest wskazany we wniosku.

Dane we wniosku podaje się dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji go, a jego niewypełnienie lub niekompletne wypełnienie będzie skutkowało brakiem ewentualnego wsparcie ze strony Fundacji.  Dane z wniosku są przetwarzane na czas podjęcia decyzji o wsparciu (nie dłużej niż do 3 miesięcy od przesłania), w przypadku podpisania Umowy świadczenia pomocy, przez okres jej trwania i do 10 lat (nie krócej niż 5 lat) od jego zakończenia.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Rekrutacja pracowników:

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej Fundacji, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Trzy główne rodzaje danych, które wykorzystujemy w procesach rekrutacyjnych to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Fundacja przetwarza te dane  na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w szczególności art. 221. Dane podawane na potrzeby rekrutacji podajesz dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Fundacja nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 3 miesięcy po jego wyborze.

Jeżeli chcesz zezwolić nam na wykorzystywanie Twojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Fundacji zamieść w swoim CV poniższą zgodę:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w fundacji „Bliżej Szczęścia”  do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje kandydatowi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Dostęp do danych osobowych kandydatów do pracy mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy fundacji, w szczególności Zarząd Fundacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między kandydatem, a Fundacją. Każda osoba która aplikuje o pracę w Fundacji ma prawo  żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych kandydat może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke, m.geilke@orleccy.pl, tel. 783 384 378. Jednocześnie informujemy, że każdy kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Sponsorzy i kontrahenci:

W przypadku gdy będą Państwo współpracować z Fundacją, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu wsparcia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, WAŻNE! Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych, czy danych osób upoważnionych do realizacji współpracy.

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane finansowe (np. dane majątkowe),

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu,
 • firmom transportowym,
 • firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu
 • internetowego,
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub
 • organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • ubezpieczycielom,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 • dane pozyskane na potrzeby realizacji wsparci Fundacji będą przechowywane przez okres wsparcia. Po tym okresie dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądanie ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych,
 • Prawo do kopii danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych.
 • Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych kandydat może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke, m.geilke@orleccy.pl, tel. 783 384 378.

Cele marketingowe:

Państwa dane osobowe w przypadku zgody przetwarzamy dla naszych celów marketingowych w szczególności do promowania naszej Fundacji. Zgoda wyrażana jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i można ją w dowolnym momencie wycofać. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje danej osobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.