Dokument w formacie PDF  

REGULAMIN UDZIELANIA
POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ "BLIŻEJ SZCZĘŚCIA"

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Fundacja "Bliżej Szczęścia", zwana dalej „Fundacją” została powołana m.in. w celu:

a) pomocy w edukacji dzieciom z rodzin ubogich,
b) pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
c) pomocy w zakupie lekarstw, sprzętu medycznego, pozyskanie środków finansowych na zabiegi medyczne osobom chorym,
d) pobudzania aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży,
e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,
f) promowania dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania,
g) inicjowanie, organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych (kolonie, obozy sportowe, mecze itp.),
h) inicjowania, organizowania imprez o charakterze sportowym i sportowo - rekreacyjnym,
i) wsparcia edukacji w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego,
j) finansowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
k) prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych,
l) fundowania stypendiów i nagród.

2. Prawo do świadczeń materialnych i rzeczowych przysługuje podopiecznym Fundacji "Bliżej Szczęścia". Podopieczny to osoba, która uzyska pomoc zgodnie z treścią niniejszego regulaminu na podstawie pozytywnej decyzji Prezesa Fundacji o przyznaniu pomocy, a także zawarła z Fundacja umowę świadczenia pomocy. Podopieczny, co do zasady, otrzymuje pomoc przez okres dwóch lat na podstawie decyzji Prezesa Fundacji, o której mowa w treści § 3 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż istnieje zarówno możliwość wydłużenia wskazanego okresu, jak i jego skrócenia, wobec zrealizowania celu pomocy. Szczegółowe zasady udzielania pomocy reguluje umowa świadczenia pomocy, która zawierana będzie odrębnie z każdym podopiecznym. Umowa świadczenia pomocy reguluje również formy udzielania pomocy podopiecznym, którymi w szczególności mogą być darowizny, zbiórki publiczne, jak również akcje charytatywne.

3. Formy wsparcia oraz pomocy jakie są udzielane Podopiecznemu określone są w treści § 8 Statucie Fundacji "Bliżej Szczęścia".

4. Fundacja zastrzega sobie w szczególnych przypadkach udzielenia innej formy pomocy niż wskazaną przez Podopiecznego w formularzu zgłoszeniowym.

5. Forma, okres trwania i zakres udzielania pomocy podopiecznym, uwarunkowana jest treścią decyzją Prezesa Fundacji, której wydanie poprzedzone może być przeprowadzeniem stosownego wywiadu środowiskowego.

6. Formularz zgłoszeniowy to pisemna prośba o wsparcie wnioskodawcy, skierowana na specjalnym wzorze. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie internetowej Fundacji "Bliżej Szczęścia" w zakładce "Potrzebujesz pomocy?".

7. Wywiad środowiskowy to ustalenie sytuacji życiowo – materialnej wnioskodawcy przez organy Fundacji.

 

§ 2

Obowiązki osób i instytucji ubiegających się o pomoc fundacji

1. Osoby wnioskujące o pomoc, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających ich sytuację życiową i materialną w formie kserokopii, jako załączniki do formularza zgłoszeniowego:

a) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby, niepełnosprawności, potrzebę rehabilitacji lub wykaz leków
b) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno – bytowej osoby lub rodziny
c) decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (alimenty, rodzinne, dofinansowanie do mieszkania itd.), Zakład Ubepieczeń Społecznych (emerytura, renta)
d) zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik w formularzu zgłoszeniowym)
e) dokumenty potwierdzające przez wnioskodawcę sytuację opisaną w formularzu
f) zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub rodziny (załącznik w formularzu zgłoszeniowym)

2. Instytucje, stowarzyszenia, fundacje wnioskujące o wsparcie ze strony fundacji są zobowiązane podać numery NIP oraz REGON w formularzu zgłoszeniowym, które pozwolą na  sprawdzenie ich działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Świadome wprowadzenie w błąd  przez Podopiecznego Fundacji co do wskazanej przez niego sytuacji życiowo – bytowej może skutkować wstrzymaniem udzielania pomocy, a w konsekwencji zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.


§ 3
Zasady oraz procedura udzielania pomocy przez fundację

1. Wszystkie formularze zgłoszeniowe, pisma bądź dokumenty muszą być kierowane wyłącznie drogą listowną na adres fundacja "Bliżej Szczęścia", ul. Fabryczna 12, 43 – 100 Tychy.

2. Podpisy wnioskodawcy składane w formularzu zgłoszeniowym powinny być czytelne i należeć do osoby ubiegającej się o pomoc. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa rodzic, bądź opiekun prawny. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo bądź całkowicie wniosek składa przedstawiciel ustawowy (np. rodzic, bądź opiekun prawny).

3. Procedura, w ramach której przyznawana jest pomoc składa się z następujących etapów:

a) złożenie formularza zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu
b) weryfikacja przez organy Fundacji sytuacji życiowej i materialnej osoby ubiegającej się o pomoc poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
c) wydanie decyzji przez Prezesa Fundacji w sprawie udzielenia pomocy
d) zawiadomienie osoby ubiegającej się o pomoc o treści decyzji Prezesa Fundacji

4.  Fundacja "Bliżej Szczęścia" zastrzega sobie prawo do nie udzielenia pomocy, nawet w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów regulaminu i Statutu Fundacji przez wnioskodawcę.

5. Wszystkie pisma kierowane do Fundacji "Bliżej Szczęścia" będą rozpatrywane tylko po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres: Fundacja "Bliżej Szczęścia" , ul. Fabryczna 12, 43 – 100 Tychy.
5a. Ubieganie się o udzielenie dodatkowej formy pomocy, nawet po zakończeniu świadczenia pomocy dla danego podopiecznego wymaga złożenia nowego formularza zgłoszeniowego przy uwzględnieniu procedury określonej w usta. 3 powyżej.

6. Od decyzji Prezesa Fundacji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Prezesa Fundacji jest ostateczna.


§ 4
Postanowienia końcowe


W szczególnych przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.