Dokument w formacie PDF  

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ „BLIŻEJ SZCZĘŚCIA”

w okresie od 01.12.2013 r. - 01.12.2014 r.

 

 

Fundacja „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach, przy ulicy Fabrycznej 12, na podstawie Decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 476/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, przeprowadziła w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 1 grudnia 2014 r. Zbiórkę:

a) dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów;

b) dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 52 1050 1399 1000 0024 0514 1017 prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. a założonego przez przeprowadzającego  zbiórkę

 

Po przeliczeniu środków uzyskanych:

a) ze zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych łącznie zebrano 1.716,65 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset szesnaście złotych 66/100);

b) z dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 52 1050 1399 1000 0024 0514 1017 prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. a założonego przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną łącznie zebrano 10.00 zł (słownie: dziesięć złotych).

 

Środki zostały przeznaczone na pomoc ubogim, chorym, oraz dzieciom i młodzieży, poprzez:

– pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, konsultacji medycznych, badań lekarskich, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz środków leczniczych,
– finansowanie zakupu opału, żywności, środków czystości, kosztów nauki, zakupu książek, przyborów szkolnych oraz urządzeń ułatwiających naukę.

 

 

Prezes Fundacji "Bliżej Szczęścia"
Anna Gorzawska