Dokument w formacie PDF  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI "BLIŻEJ SZCZĘŚCIA" ZA 2013 ROK

sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji

 

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Nazwa fundacji: "Bliżej Szczęścia"
 2. Siedziba i adres fundacji: ul. Fabryczna 12, 43 – 100 Tychy
 3. Adres elektroniczny: fundacja@blizejszczescia.pl
 4. Data wpisu do KRS: 12 marca 2013 r.
 5. Numer KRS: 0000454216
 6. Numer REGON: 243233629
 7. ZARZĄD FUNDACJI jest organem jednoosobowym. Jego jedynym członkiem jest Prezes Fundacji "Bliżej Szczęścia"- Anna Gorzawska
 8. Cele statutowe Fundacji:

 

Celem Fundacji jest pomoc osobom ubogim i chorym oraz wspieranie osób wyjątkowo uzdolnionych i utalentowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez:

 

 1. Zapewnienie podstawowych środków do życia osobom ubogim,
 2. Pomoc w edukacji dzieciom z rodzin ubogich,
 3. Wsparcie dzieci w domach dziecka znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych czy zimowych,
 4. Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
 5. Pomoc w zakupie lekarstw, sprzętu medycznego, pozyskanie środków finansowych na zabiegi medyczne osobom chorym,
 6. Wsparcie schronisk dla zwierząt i ośrodków rehabilitacyjnych, w których jedną z form terapii jest animaloterapia,
 7. Pobudzanie aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży,
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,
 9. Promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania,
 10. Inicjowanie, organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych (kolonie, obozy sportowe, mecze itp.),
 11. Inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - rekreacyjnym,
 12. Edukację w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego,
 13. Finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 14. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 15. Fundowanie stypendiów i nagród,
 16. Pomoc w rehabilitacji, leczeniu dzieci i młodzieży, którzy na skutek uprawiania sportu odnieśli kontuzję oraz wspierania ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu.

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych

 

A. Fundacja swoją działalność prowadziła w szczególności poprzez:

 1. Organizację zbiórek publicznych oraz koleżeńskich, sprzedaż cegiełek, gadżetów fundacji.
 2. Wspieranie i promowanie działań charytatywnych.
 3. Opracowywanie, promowanie, oraz wspieranie materialne i rzeczowe działań w zakresie pomocy osobom ubogim, dzieciom i młodzieży, edukacji, ochrony zdrowia, społecznej, oraz propagowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, schroniskom, domom dziecka itd.
 4. Publikacja materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów Fundacji.
 5. Współpraca z osobami i instytucjami, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.
 6. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych może wspierać finansowo, oraz podpisywać porozumienia z osobami fizycznymi i instytucjami.

 

A. Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – promocyjnym:

 1. akcja zbiórki plastikowych nakrętek - poniesiony koszt związany z tą akcją to: zakup pojemników - 2 707,45 zł, natomiast osiągnięty przychód z tej akcji wynosi 8 361,00
 2. założenie strony internetowej fundacji pod adresem www.blizejszczescia.pl
 3. założenie Funpage fundacji
 4. zakupiono gadżety z logiem fundacji takie jak: daszki z gumką, wiatraczki, balony oraz kubki, które są wydawane podopiecznym, na akcjach charytatywnych i uroczystościach fundacji.

   

  Wartość zakupionych gadżetów wyniosła:

  • wiatraczki: 2 214,00 zł
  • daszki z gumką: 1 476,00 zł
  • kubki reklamowe: 7 195,50 zł
  • balony z nadrukiem: 1 260,75 zł
  • patyczki do balonów: 243,54 zł

   

  Rozdano podczas akcji charytatywnych, oraz wykorzystano w celach reklamowych gadżety w łącznej kwocie : 2 252,26 zł.

   

 5. Sporządzono spoty video promujące działania fundacji m.in historię założenia fundacji, oraz jej cele, zbiórkę plastikowych nakrętek, dzień dziecka z podopiecznymi fundacji, zapowiedź oraz relacja z I edycji Charytatywnego Maratonu Zumby, relację z oraganizacji I urodzin Fundacji.
 6. Promocja fundacji poprzez prasę i portale internetowe. Poniesiony koszt to 3 188,89 zł.
 7. Promocja fundacji poprzez roll up, ulotki, plakaty, trybunkę, banery siatkowe, koziołki na boisku Soła Oświęcim. Poniesiony koszt to 3 838,37 zł.
 8. dział fundacji w pikniku Stowarzyszenie "Bratnich Serc" z Oświęcimia. Poniesiony koszt to 2 390,84 zł.
 9. Promocja fundacji na festynie Dni Tyskie.
 10. Organizacja I edycji Charytatywnego Maratonu Zumby. Poniesiony koszt to 2 154,38 zł.
 11. Zbiórka środków na II Firmowym Biegu "Chwilówkobieg" pracowników firmy Pośrednictwo Finansowego "KREDYTY – Chwilówki" Sp. z o. o. - 960,00 zł
 12. Zbiórka publiczna do skarbon stacjonarnych - 680,00 zł
 13. Przygotowanie paczek świątecznych dla podopiecznych. Poniesiony koszt to 2 325,25 zł
 14. Sprzedaż gadżetów fundacji na imprezie firmowej Pośrednictwo Finansowego "KREDYTY – Chwilówki" Sp. z o. o. - 2 830,10 zł
 15. Koszulki z nadrukiem przekazane w formie darowizny na rzecz Fundacji od Firmy GREDAN 2 S.C. Adam Zawisza, Grzegorz Czebotar, z siedzibą w Tychach w ilości 3 000 szt, na łączną wartość 50 220 zł.

 

 B. Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:

 

 1. Zbiórka karmy i odzieży na rzecz tyskiego schroniska.
 2. Zakupienie artykułów do remontu mieszkania podopiecznej fundacji Moniki Malaczyńskiej.
 3. Pomoc finansowe na refundację rehabilitacji dla podopiecznych Michała i Piotra Czarneckich.
 4. Organizacja Dnia Dziecka dla wychowanków Placówki Opiekuńczej w Katowicach – Szopienicach.
 5. Dofinansowanie do kolonii letnich dla dwójki wychowanków świetlicy Środowiskowej "Nazaret" w Katowicach.
 6. Zorganizowanie zbiórki żywnościowej, oraz produktów chemicznych dla rodzin podopiecznych Fundacji Danuty Chydzińskiej, Jolany Hajec, oraz Justyny Święch.
 7. Zakupienie produktów żywnościowych dla wychowanków Stowarzyszenia "Bratnich Serc" w Oświęcimiu.

 

III. Informacja o działalności gospodarczej

 

 1. Zgodnie ze statutem w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Fundacja mogła prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:

   

  a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z;
  b) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z;
  c) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet – PKD 47.91.Z;
  d) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.89.Z;
  e) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.
  Postanowienie w przedmiocie wpisania Fundacji do Rejestru Przedsiębiorców wydane zostało w dniu 11 grudnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

   

 2. W roku 2013 Fundacja przeprowadziła sprzedaż koleżeńską gadżetów Fundacji kubków i koszulek cegiełek na kwotę 3 812,00zł.

 

IV Odpisy uchwał zarządu Fundacji (w załączeniu do niniejszego sprawozdania)

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

 

Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 11 grudnia 2013 roku, jednakże nie osiągnęła z tego tytułu żadnych przychodów w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Przychody osiągane przez fundację to koleżeńskie zbiórki pieniężne oraz darowizny od osób prawnych i osób fizycznych.

Przychody z działalności statutowej 165 067,90 zł
Pozostałe przychody określone statutem w tym 165 067,90 zł
Darowizny od osób prawnych 121 804,80 zł
Darowizny od osób fizycznych 28 260,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne 15 003,10 zł

 

Informacja o przeznaczeniu kwot na:
a) realizację celów statutowych Fundacji – 55 621,25 zł

Dotacja do remontu mieszkania podopiecznych 78 37,79 zł
Pomoc rzeczowa podopiecznym ( sprzęt medyczny) 11 312,00 zł
Pomoc finansowa podopiecznym 1 007,00 zł
Paczki świąteczne 2 926,46 zł
Dofinansowanie letnich wyjazdów wypoczynkowych 1 340,00 zł

Organizacja imprez integracyjnych, dnia dziecka w domach
dziecka itp

31 198,00 zł

 

 b) wydatki administracyjne – 31 434,62 zł

Zużycie materiałów i energii 12 176,05 zł
Usługi obce 11 417,57 zł
Podatki i opłaty 968,87 zł
Wynagrodzenie i świadczenia, składki ZUS 3 872,13 zł
Amortyzacja 3 000,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne 2 829,06 zł

 

 

Informacja dotycząca posiadanych rachunków bankowych.
Fundacja " Bliżej Szczęścia " posiada rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/TYCHY:

 

a) Konto podstawowe
NR 34 1050 1399 1000 0090 3017 1889
saldo na dzień 31.12.2013 r. wynosi 34 327,18 zł

 

b) Konto oszczędnościowe
NR 12 1050 1399 1000 0090 3017 1897
Saldo na dzień 31.12. 2013 r. wynosi 0,00 zł

 

potwierdzenie salda jest zgodne z zapisem księgowym wykazanym w bilansie na dzień 31.12.2013r.

 

Metody wyceny aktywów i pasywów

 

Aktywa i Pasywa wycenia się według następujących zasad:

 • Należności wycenia się według wymagającej zapłaty
 • Wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości nabycia pomniejszone o umorzenie
 • Środki trwałe wycenia się według wartości nabycia, pomniejszone o umorzenie
 • Do amortyzacji środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki wg rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Amortyzację metodą liniową stosuje się do środków trwałych o wartości powyżej 3.500,- zł.
 • Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,- zł stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie nabycia.
 • Zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty.

 

1. Należności i zobowiązania


Na dzień 31.12.2013r. Fundacja posiada:


a) Należności krótkoterminowe
- tytułem inne rozrachunki z pracownikami 300,00 zł


b) Zobowiązania krótkoterminowe
- z tytułu dostaw i usług 1 781,90 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 63,00 zł
- składek ZUS 427,46 zł
- Razem zobowiązania 2 272,36 zł


Należności i zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu styczniu 2014 r.

 

2. Ogółem koszty fundacji

 

2. Ogółem koszty fundacji
- Koszty działalności statutowej 55 621,25 zł w tym :
remont mieszkania podopiecznego 7 837,79
pomoc rzeczowa dla podopiecznych 11 312,00
pomoc finansowa 1 007,00
paczki świąteczne 2 926,46
Świetlica Środowiskowa dofinansowanie dla dzieci na letni wyjazd 1 340,00
Stowarzyszenie Bratnich Serc – zorganizowano piknik integracyjny 789,26
pozostałe koszty związane z działalnością statutową (organizacja dnia dziecka w domu dziecka , paczki żywnościowe dla podopiecznych itp. 30 408,74
- Koszty administracyjne 31 434,62 zł
w tym :
amortyzacja 3 000,00
zużycie materiałów i energii 12 176,05
usługi obce 11 417,57
podatki i opłat 968,87
wynagrodzenie umowa cywilnoprawna 3 207,00
ubezpieczenia społecznej i inne świadczenia 665,13
pozostałe koszty rodzajowe
- Pozostałe koszty operacyjne 2 829,06 zł


Razem koszty wyniosły 89 884,93 zł

 

 Koszty fundacji zostały pomniejszone o knup:

- Amortyzacja samochodu - darowizna 3 000,00 zł
- Rozdane koszulki ( darowizna) podczas imprez np. Maraton 2 829,06 zł


Razem koszty wyniosły 5 829,06 zł

Razem koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu: 84 055,87 zł


3. Przychody fundacji
- sprzedaż koleżeńska pozostała ( gadżety) 6 642,10 zł
- dotacje i darowizny 150 064,80 zł
- pozostałe przychody operacyjne ze zbiórki nakrętek 8 361,00 zł


Razem przychód 165 067,90 zł
Razem koszty 84 055,87 zł
Dochód 81 012,03zł

 

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia


a) Wartości niematerialne i prawne - nie posiada
b) Długoterminowe aktywa finansowe - nie posiada
c) Rezerw nie tworzono
d) W okresie sprawozdawczym Fundacja otrzymała pomoc finansową w postaci darowizn od osób prawnych i osób fizycznych na łączną kwotę w wysokości 150 064,80 zł.

 

VI Informacja o poniesionych kosztach na:


a) realizację celów statutowych - 55 621,25 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) - 4 233,21 zł
c) działalność gospodarczą - 27 201,41 zł
d) pozostałe koszty - 2 829,06 zł

 

VII Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę


b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
Nie miało miejsca w Fundacji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem


c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody premie i inne świadczenia;
Nie miało miejsca w Fundacji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem


d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Fundacja zatrudnia jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej osobę do prowadzenia księgowości fundacji .
Z tego tytułu poniosła koszt wynagrodzenia w kwocie – 3 207,00 zł
składki ZUS - 583,35 zł


e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Nie miało miejsca w Fundacji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.


f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku w okresie sprawozdawczym
Nie miało miejsca w Fundacji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.


g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;
Nie miało miejsca w Fundacji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem


h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
Nie miało miejsca w Fundacji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.


i) nabytych pozostałych środkach trwałych;
Fundacja otrzymała darowiznę w postaci samochodu osobowego FIAT 126P wycenionego na kwotę 3 000,00 zł.


j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa Fundacji wynoszą ogółem - 92 455,33 zł
Zapasy materiałów - 57 334,11zł
Należności krótkoterminowe - 300,00 zł
Środki pieniężne - 34 597,98 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 223,24 zł
Pasywa Fundacj : 92455,33 zł
Kapitał 15 000,00 zł
Zyski bilansowy 75 182,97 zł
zobowiązania krótkoterminowe - 2 272,36 zł

 

VIII Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
Nie miało miejsca w Fundacji w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem

 

IX Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

 

Fundacja złożyła do Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 wraz z załącznikami CIT- D, CIT -8 /O dochód w wysokości 81 012,83zł, przeznaczona na dalszą działalność statutową .

 

X Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.
W 2013 roku w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

 

Załączniki:
-uchwały zarządu Fundacji:
a) Uchwała nr 1/2013 Zarządu Fundacji z dnia 17 października 2013 roku;
b) Uchwała nr 2/2013 Zarządu Fundacji z dnia 27 listopada 2013 roku.